Voorwaarden en Privacy StatementVergroot


Naar begin Voorwaarden:
Aansprakelijkheid:
Het gebruik van deze site is volledig voor eigen risico. www.GilzeRijen.net en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site, de hieraan gelinkte sites en uit het gebruik van de bijzondere diensten die op onze site worden aangeboden.

Auteursrecht:
Alle rechten zijn voorbehouden aan GilzeRijen.net met uitzondering van die rechten die aan derden toebehoren op basis van recht van intelectueel eigendom, auteursrecht, geregistreerde handelsnaam of handelsbeeldmerk.

Vragen, opmerkingen en klachten over onze site en vermelde links:
Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich wenden tot GilzeRijen.net via ons E-mailadres Info@GilzeRijen.net. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren en zonodig actie ondernemen.

Aanmelding links:
U kunt links naar relevante sites bij ons aanmelden. GilzeRijen.net behoud zich het recht voor om links naar bepaalde sites (om technische- of inhoudelijke redenen) zonder nadere toelichting niet te plaatsen. Tevens kunnen links, op verzoek, van onze site worden verwijderd. Zulks ter beoordeling van GilzeRijen.net

Familieberichten en Evenementen:
Het staat eenieder vrij om berichten toe te voegen aan onze site, mits deze niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde en goede zeden. Degene die het bericht toevoegd, is volledig aansprakelijk voor de inhoud van dat bericht. GilzeRijen.net behoud zich het recht voor om toevoegingen, zonder nadere toelichting te weigeren of van de site te verwijderen.

"Visitekaartje":
Voor plaatsing van uw visitekaartje op onze site neemt u contact op via ons E-mailadres Info@GilzeRijen.net. Hierna nemen we contact met u op om een en ander nader te bespreken. Aan de plaatsing van een "Visitekaartje" zijn (geringe) kosten verbonden.

Naar begin Privacy Statement:
Ons uitgangspunt is:
Door ons vastgelegde persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming van de rechthebbende. (hierbij is de onderstaande bepaling onverkort van toepasing)

GilzeRijen.net zal vastgelegde persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waarvoor zij zijn vastgelegd en/of daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven of zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeid uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of wanneer het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. In het geval dat GilzeRijen.net op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is GilzeRijen.net niet aansprakelijk voor de schade die door verstrekking van deze gegevens mogelijk ontstaat.